Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini

Temeljem članka 46. stavka 1. točke 10. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju
sportski klubovi u 2024. godini

I.
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojim se sufinancira opremanje, početak, nastavak ili završetak uređenja, rekonstrukcije i izgradnje te sufinanciranje režijskih troškova.

II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 60.000,00 eura, raspoređena u:
– Programu javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2024. godinu
a) Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – 20.000,00 €
b) Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi – 40.000,00 €
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 500,00 € do najviše 15.000,00 €, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 7 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 13. studenog 2023. godine, a sportski klub – udruga može podnijeti najviše jedan prijedlog.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati Obrazac prijave.

IV.
Sportski klubovi – udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje:
1. početka, nastavka ili završetka:
a) uređenja;
b) rekonstrukcije;
c) izgradnje;
d) opremanje sportske građevine.

2. režijskih troškova:
a) električne energije;
b) vode;
c) toplinske energije;
d) plina;
e) odvoz komunalnog otpada.

V.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga, u Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Zajednici i Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Uz Obrazac prijave, predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca od dana objave poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak), da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od dana objave poziva) te dokaz o upravljanju sportskom građevinom (vlasnički list, kopija ugovora o najmu, o korištenju, upravljanju i slično).

VI.
Postupak procjene prijave i donošenje odluke o odobravanju financijskih sredstava, postupak ugovaranja, postupanje s dokumentacijom i izvještavanje opisani su u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobne i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VII.
Prijedlozi se dostavljaju na e-mail: natjecaj@zsugv.hr

s napomenom:

Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2024. godini“

VIII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr.

IX.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice i Grada Vukovara.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna ZSUGV za 2024. godinu namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi
Tekst Javnog poziva
Upute za prijavitelje
1. Obrazac za prijavu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac za provjeru propisanih (formalni) uvjeta i ocjenjivanje
5. Obrazac ugovora o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2023. godini
6. Obrazac opisnog izvještaja
7. Obrazac financijskog izvješća
8. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: