Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama
u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga programa za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama čiji je djelovanje usmjereno na rad u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini.

II.
(1) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 25.000,00 eura.
(2) Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 100,00 eura do najviše 6.500,00 eura, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 20 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 27. studenog 2023. godine ili do utroška sredstava iz točke II. ovog Poziva.

IV.
Pisani prijedlozi programa iz točke I. ovoga Poziva moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti koje će se provoditi u 2023. godini:
1. organiziranje i sudjelovanje na službenim i neslužbenim neplaniranim sportskim susretima
2. priredbe i druge neplanirane sportske manifestacije
3. Sufinanciranje sportskih programa sa djecom, mladima i studentima
4. Ostale neplanirane sportske aktivnosti od interesa za Grad Vukovar

V.
(1) Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
(2) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na propisanom obrascu) predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Zajednice).
(3) Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od mjesec dana od dana podnošenja prijave).

V.
(1) Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Izvršni odbor Zajednice športskih udruga grada Vukovara na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
(2) Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Zajednicom športskih udruga grada Vukovara sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA
Trg Dražena Petrovića 2
32010 Vukovar

s napomenom:

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava

ili elektroničkom poštom: zsugv@zsugv.hr

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: tajnik@zsugv.hr.

VIII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice športskih udruga grada Vukovara ili Grada Vukovara.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna ZŠUGV za 2023. godinu
Javni poziv – tekst
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave
2. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje
4. Nacrt Ugovora
5. Izvještajni obrazac
6. Financijsko izvješće

Podijeli: