Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 44. stavka 1. točke 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju
sportski klubovi u 2023. godini

I.
Predmet Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je prikupljanje prijava za dodjelu financijskih sredstava kojim se sufinancira opremanje, početak, nastavak ili završetak uređenja, rekonstrukcije i izgradnje te sufinanciranje režijskih troškova.

II.
Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 60.000,00 eura, raspoređena u:
– Programu javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2023. godinu
a) Sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – 40.000,00 €
b) Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Vukovara kojima upravljaju sportski klubovi – 20.000,00 €

Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je od 500,00 € do najviše 15.000,00 €, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 8 programa i projekata.

III.
Rok za podnošenje prijedloga je do 14. studenog 2022. godine, a sportski klub – udruga može podnijeti najviše jedan prijedlog.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati Obrazac prijave.

IV.
Sportski klubovi – udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za sufinanciranje:

1. početka, nastavka ili završetka:
a) uređenja;
b) rekonstrukcije;
c) izgradnje;
d) opremanje sportske građevine.

2. režijskih troškova:
a) električne energije;
b) vode;
c) toplinske energije;
d) plina;
e) odvoz komunalnog otpada.


V.
Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga, u Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Zajednici i Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Uz Obrazac prijave, predlagatelji su dužni dostaviti i izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak), da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od dana podnošenja prijave) te dokaz o upravljanju sportskom građevinom (vlasnički list, kopija ugovora o najmu, o korištenju, upravljanju i slično).

VI.
Postupak procjene prijave i donošenje odluke o odobravanju financijskih sredstava, postupak ugovaranja, postupanje s dokumentacijom i izvještavanje opisani su u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobne i koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

VI.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u ured Zajednice) na sljedeću adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA
Trg Dražena Petrovića 2
32010 Vukovar

s napomenom:

Javni poziv za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2023. godini“

ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr.

VII.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: tajnik@zsugv.hr.

VIII.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice i Grada Vukovara.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna ZŠUGV za 2023. godinu
Upute za prijavitelje
1. Obrazac za prijavu
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i ocjenjivanje
5. Obrazac ugovora o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2023. godini
6. Obrazac opisnog izvještaja
7. Obrazac financijskog izvješća
8. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: