Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Vukovara za 2022. godinu

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu (u daljnjem tekstu Detaljan plan). Zajednica sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZSUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan.

II.
Pisani prijedlozi za izradu Detaljnog plana moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 09/21):

  1. poticanje i promicanje sporta
  2. Provođenje dijela tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
  3. sustav sportskih priprema i natjecanja
  4. djelovanje sportskih udruga – klubova
  5. sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
  6. Sportski savezi

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog poziva za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.250.000,00 kuna.
Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je detaljno opisan u Uputama za prijavitelja.

III.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

IV.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno (neposrednom dostavom) ili elektroničkim putem, zaključno s 26. studenim 2021. godine. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,

s napomenom:

„NE OTVARAJ“
Program javnih potreba u sportu grada Vukovara
u 2022.godini

ili na elektroničku adresu: zsugv@zsugv.hr

V.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave na Poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 26. studenim 2021. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 26. studeni 2021. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u Zajednicu najkasnije do 26. studenog 2021. godine te na elektroničku poštu do 26. studenog 2021. godine do 15,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

VII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Detaljni plan o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

VIII.
Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu sportskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr .

URBROJ: 199/21
U Vukovaru, 22. listopada 2021.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Zajednice športskih udruga grada Vukovara za 2022. godinu
Tekst javnog poziva
Upute za prijavitelje
1.1. Obrazac prijave – Djelovanje sportskog kluba i sport osoba s invaliditetom
1.2. Obrazac prijave – Organizacija sportskih manifestacija
1.3. Obrazac prijave – Sportsko rekreativne aktivnosti
1.4. Obrazac prijave stručnog kadra
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5.1. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje – djelovanje
5.2. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje – manifestacije
5.3. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta i za ocjenjivanje – rekreacija
6.1. Nacrt ugovora – djelovanje
6.2. Nacrt ugovora – manifestacije
7.1. Izvještajni obrazac – djelovanje
7.2. Izvještajni obrazac – manifestacije
7.3. Izvještajni obrazac – rekreacija
8.1. Financijsko izvješće – djelovanje
8.2. Financijsko izvješće – manifestacije
8.3. Financijsko izvješće – rekreacija
9. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: