POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (jednostavna nabava)

Na temelju članka 50. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (URBROJ: 161/23 od 22. rujna 2023.), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara upućuje gospodarskom subjektu poziv za dostavu ponuda sukladno sljedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude.

1. PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Naziv: Zajednica sportskih udruga grada Vukovara,
Sjedište naručitelja: Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar
OIB: 30610225045
Broj telefona: 099/536-1996 ili 032/421-866
Internet adresa: https://www.zsugv.hr/
E-mail: zsugv@zsugv.hr

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) ne postoji gospodarski subjekt s kojima Naručitelj ne smije sklapati ugovore o nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podizvoditelja.

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: JeN-1/24

3. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 14.000,00 eura

4. PODACI O PREDMETU NABAVE

4.1. Opis predmeta nabave: Predmet nabave je pružanje usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti za 933 pregleda.

4.2. Tehnička specifikacija predmeta nabave: Predmet nabave je pružanje usluga utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti sportaša sukladno Zakonu o sportu (Narodne novine broj 141/22). Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave detaljno je specificirana u troškovniku – Prilogu 2. ovog Poziva za prikupljanje ponuda

4.3. Mjesto obavljanja usluge: grad Vukovar

4.4. Vrijeme obavljanja usluge: Vrijeme izvršenja usluge je 01. siječnja 2024. godine, a traje do kraja izvršenja usluge, a najkasnije do 31. prosinca 2024. godine.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda treba sadržavati sljedeće dijelove:

a)Popunjeni  ponudbeni  list ispunjen na način propisan ovim Pozivom za prikupljanje ponuda, potpisan potpisom ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja –Prilog 1,

b) Popunjeni troškovnik ispunjen na način propisan, ovim Pozivom za prikupljanje ponuda, potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom ponuditelja–Prilog 2

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta Poziva za prikupljanje ponuda. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. Pri  izradi  ponude  ponuditelj  ne  smije  mijenjati  i  nadopunjavati  tekst  Poziva  za  prikupljanje ponuda. Ponuditelj je u obvezi ispuniti troškovnik i ponudbeni list na način kako je to istima predviđeno. Troškovnik i ponudbeni list moraju biti potpisani pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe i ovjereni pečatom ponuditelja

5.2. Način dostave

Ponuditelj treba dostaviti jedan primjerak ponude sa sadržajem ponude složenim prema redoslijedu navedenom u ovom Pozivu za prikupljanje ponuda.

Ponuditelj treba ponudu dostaviti putem pošte ili osobno na adresu naručitelja do 22. prosinca 2023. god. Ponude pristigle putem pošte smatraju se zaprimljenim u trenutku zaprimanja ponude na adresu navedene u pozivu za prikupljanje ponuda. Ponude pristigle putem pošte smatraju se zakašnjelim ukoliko pristignu na adresu navedene u pozivu za prikupljanje ponuda nakon isteka roka za dostavu ponuda. Takve ponude se neće uzimati u obzir prilikom pregleda i ocjene ponuda. U obzir će se uzeti samo ponude prispjele na navedenu adresu naručitelja do 22. prosinca 2023. godine do 14,00 sati. U roku za dostavu ponude ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuditelj može do isteka roka za dostavu  ponude  pisanom  izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponude se neće uzimati u obzir prilikom pregleda i ocjene ponuda. Svaku ponudu koju Naručitelj primi nakon roka određenog za otvaranje ponuda, obilježit će kao zakašnjelo pristiglu ponudu i neće ju otvarati. Zakašnjelu ponudu naručitelj će odmah vratiti gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.

5.3. Nisu dopuštene alternativne ponude.

5.4. Valuta ponude: euro

5.5. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

5.6. Jezik i pismo: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu

5.7. Rok valjanosti ponude: 30 dana od dana utvrđenog za dostavu ponude

5.8. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda: Ponude moraju biti zaprimljene na adresi Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar Naručitelja do 22. prosinca 2023. godine do 14,00 sati, bez obzira na način dostave.

5.9. Nema javnog otvaranja ponuda. Ovlašteni predstavnici Naručitelja otvoriti će pristigle ponude prema redoslijedu zaprimanja ponuda.

6. PREGLED I OCJENA PONUDA

Zaprimljene ponude ovlašteni predstavnici Naručitelja će pregledati i ocijeniti na temelju uvjeta  i  zahtjeva iz Poziva za prikupljanje ponuda, te predložiti predsjedniku donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet nabave, naručitelj može odbiti  takvu ponudu.

Kod ocjene cijena naručitelj uzima u obzir usporedne iskustvene i tržišne vrijednosti te sve okolnosti pod kojima će se izvršavati određeni ugovor o nabavi/okvirni sporazum. Prije odbijanja ponude naručitelj može pisanim putem od ponuditelja zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora/okvirnog sporazuma. U tu svrhu ponuditelju se daje rok od 3 dana od dana primitka zahtjeva.

Naručitelj će na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda odbiti:

– ponudu ponuditelja koji nije dokazao svoju  sposobnost u skladu s pozivom za dostavu ponuda;
– ponudu koja nije cjelovita,
– ponudu čija je cijena veća od procijenjene vrijednosti predmeta nabave,
– ponudu koja je suprotna odredbama poziva za dostavu ponuda,
– ponudu u kojoj cijena nije iskazana u apsolutnom iznosu,
– ponudu koja ne ispunjava uvjete vezane za svojstva predmeta nabave, te time ne ispunjava zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje,
– ponudu za koju ponuditelj nije pisanim putem prihvatio ispravak računske pogreške,
– ponude ponuditelja koji je dostavio dvije ili više ponuda u kojima je ponuditelj,
– ponudu ponuditelja koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za naručitelja prihvatljivo.

7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Plaćanje će se vršiti sukladno mjesečnim obračunima pruženih usluga, a na temelju sklopljenog ugovora o obavljanju usluga koje su predmet nabave. Predmet nabave oslobođen je PDV-a.

8. OSTALE ODREDBE

8.1. Objašnjenje poziva za prikupljanje ponuda

Za vrijeme roka za dostavu ponuda, gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije i objašnjenja vezana uz poziv za prikupljanje ponuda, a naručitelj je dužan dodatne informacije i objašnjenja bez odgađanja staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima, pod uvjetom da su dodatne informacije i objašnjena dostavljeni naručitelju najkasnije 2 dana prije isteka roka za dostavu ponuda. Sve upite i pojašnjenja vezana uz predmet nabave potrebno je dostaviti elektroničkom poštom na adresu e-pošte zsugv@zsugv.hr .

8.2. Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude ponuditelja

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru. Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti Ugovor.

8.3. Sastavni dio poziva za prikupljanje ponuda:

Prilog 1. – Ponudbeni list
Prilog 2. – Troškovnik

URBROJ: 415/23
U Vukovaru, 15. prosinca 2023.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Podijeli: