Javni poziv za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara

Na temelju članka 46. stavka 1. točke 15. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara i Ugovora o suradnji na realizaciji Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara sklopljenog između Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar i Zajednice sportskih udruga grada Vukovara (KLASA: 990-01/23-01/8, URBROJ: 2196-1-15-01-23-1 od 27. rujna 2023. godine), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu
Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara

Članak 1.
Raspisuje se Javni poziv (u daljnjem tekstu: Poziv) za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara.

Članak 2.
Predmet ovog Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama i to:

RBOZNAKA PROSTORAPROSTORIPOVRŠINA (m²)OPIS PROSTORA
1.SPORTSKA DVORANA DANIJEL REHAK, Trg Dražena Petrovića 2
1.1SDT-1Ured broj 115,00 m²južna strana dvorane – iznad tribina
1.2SDT-2Ured broj 215,00 m²južna strana dvorane – iznad tribina
1.3SDT-3Ured broj 315,00 m²južna strana dvorane – iznad tribina
1.4SDT-4Ured broj 415,00 m²južna strana dvorane – iznad tribina
1.5SDK-5Ured / spremište10,15 m²zapadna strana dvorane – u kuglani
1.6SDG-6Dvorana sa svlačionicama326,18 m²zapadna strana dvorane –predvorje na glavnom ulaza dvorane
1.7SDD-7Dvorana137,51m²sjeverozapad dvorane – multifunkcionalna dvorana
1.8SDB-8Dvorana i svlačionica234,75 m²sjeveroistok dvorane – multifunkcionalna dvorana
1.9SDDC-1Stol 12,00 m²sjeveroistok dvorane – Društveni centar
1.10.SDDC-2Stol 22,00 m²sjeveroistok dvorane – Društveni centar
1.11.SDDC-3Stol 32,00 m²sjeveroistok dvorane – Društveni centar
1.12.SDDC-4Stol 42,00 m²sjeveroistok dvorane – Društveni centar
1.13SDDC-5Stol 52,00 m²sjeveroistok dvorane – Društveni centar
2.ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR “LIJEVA BARA”, Stanka Vraza 19B
2.1ŠRCLB-P1Ured / spremište 121,78 m²Prizemlje – ured/spremište, sanitarni čvor
2.2ŠRCLB-P2Ured / spremište 221,78 m²Prizemlje – ured/spremište, sanitarni čvor
2.3ŠRCLB-P3Ured / spremište 318,22 m²Prizemlje – ured/spremište, sanitarni čvor
2.4ŠRCLB-P4Ured / spremište 425,03 m²Prizemlje – ured/spremište, sanitarni čvor
2.5ŠRCLB-P5Ured 511,00 m²Prizemlje – ured
2.6ŠRCLB-P6Dvorana 653,86 m²Prizemlje – multifunkcionalna dvorana
2.7ŠRCLB-K1Dvorana 7105,25 m²Kat – multifunkcionalna dvorana
2.8ŠRCLB- K2Ured 870,56 m²Kat – ured
2.9ŠRCLB- K3Ured 923,78 m²Kat – dvije manje prostorije (ureda)
2.10ŠRCLB- K4Ured 1023,78 m²Kat – dvije manje prostorije (ureda)
3.PLIVALIŠTE VUKOVAR, Trg Dražena Petrovića 2
3.1PV-1Spremište/ured10,00 m²Spremište/ured – bazeni
3.2PV-2Spremište/ured10,00 m²Spremište/ured – bazeni
4.ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR “TRPINJSKA CESTA”, Trpinjska cesta 166
4.1ŠRCTCCijeli objekt75,04 m²Cijeli objekt – ured, sala za sastanke, spremište, sanitarni čvor
5.TENIS TERENI VUKOVAR, Rudolfa Perešina 10
5.1TTVUred / spremište30,00 m²Ured / spremište, terasa

Članak 3.
Cilj ovog poziva je odabrati sportske udruge koji će provoditi programe, projekte i aktivnosti treninga, natjecanja i organizaciju svih sportskih manifestacija koje su planirane Programom javnih potreba u sportu.

Članak 4.
Rok za podnošenje prijedloga je od 13. listopada 2023. do 13. studenog 2023. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je prijava dostavljena na elektroničku poštu do 13. studenog 2023. godine do 15,00 h.

Članak 5.
(1) Namjena je javnih sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara da se trajno koriste bez naknade u provođenju Programa javnih potreba u sportu na području grada Vukovara.
(2) Upravljanjem se navedena namjena ne smije narušiti.

Članak 6.
Prostori iz članka 2. ovog Poziva povjeravaju se na korištenje na rok od 5 godina (slovima: pet). Istekom roka od 5 godina korisniku se, nekretnina dodijeljena temeljem ovog Poziva, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 godina. Dodijeljeni prostor može se koristiti isključivo za provedbu projekta ili programa za koji je dodijeljen što podrazumijeva rad i boravak članova, zaposlenika, volontera i korisnika prijavitelja u prostoru.

Članak 7.
Pisani prijedlozi iz članka 2. ovog Poziva moraju se odnositi na:
1. provođenje programa, projekata i aktivnosti treninga, natjecanja i organizaciju svih sportskih manifestacija koje su planirane Programom javnih potreba u sportu
2. jačanje kapaciteta sportskih udruga

Članak 8.
(1) Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju udruge koje su upisane u Registar udruga, u Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti, udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Zajednici i Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora..
(2) Prijavitelj mora biti član Zajednice.
(3) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu prostora na korištenje, predlagatelji su dužni dostaviti i Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
(4) Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od 6 mjeseca od dana objave poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak), da udruga ima podmirene sve obveze, doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja, ne starija od dana objave poziva)

Članak 9.
(1) Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Izvršni odbor Zajednice na prijedlog Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
(2) Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim sa Zajednicom sklopit će Ugovor o korištenju prostora za provođenje Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara.

Članak 10.
Prijedlozi se dostavljaju elektroničkom poštom na sljedeću adresu:

natjecaj@zsugv.hr

s napomenom:

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama

Članak 11.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr

Članak 12.
(1) Nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete javnog poziva Povjerenstvo će odbaciti.
(2) Pisani prijedlozi neće se razmatrati ukoliko nisu na za to previđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Zajednice.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:
Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu prostora na korištenje sportskim udrugama za provedbu Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara
Tekst javnog poziva
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave
2. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Obrazac izjave o partnerstvu
4. Popis priloga koji se prilažu prijave
5. Obrazac za procjenu formalnih uvjeta i za ocjenjivanje
6. Nacrt Ugovora o korištenju prostora
7. Izvještajni obrazac

Podijeli: