Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu

Temeljem članka 46. stavka 1. točke 10. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Vukovara za 2024. godinu

Članak 1.
Predmet ovog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu (u daljnjem tekstu Detaljan plan). Zajednica sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan.

Članak 2.
Pisani prijedlozi za izradu Detaljnog plana moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 08/23):
a) poticanje i promicanje sporta – 41.000,00 €
1. Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi – 21.000,00 €
2. Sportske priredbe od značenja za Grad – 20.000,00 €
b)sportske aktivnosti djece i mladeži – 20.000,00 €
1. Vukovarska škola sporta – 16.000,00 €
2. Sportske škole – 4.000,00 €
c) sustav sportskih priprema i natjecanja – 104.300,00 €
1. Organizacija završnica sportskih natjecanja – 7.300,00 €
2. Korištenje sportskih objekata – 17.000,00 €
3. Stručni rad – 66.000,00 €
4. Zdravstvena zaštita – 14.000,00 €
d) djelovanje sportskih udruga – klubova – 310.000,00 €
e) sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom – 12.000,00 €
1. Sportsko rekreacijske aktivnosti – 4.000,00 €
2. Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju – 8.000,00 €
f) sportski savezi – 24.000,00 €

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog natječaja za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 511.300,00 eura.
Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je detaljno opisan u Uputama za prijavitelja.

Članak 3.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 4.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se elektroničkim putem, zaključno s 13. studenim 2023. godine u 15,00 h. Ponude Programa predaju se na e-mail:

natjecaj@zsugv.hr

s napomenom:

Program javnih potreba u sportu grada Vukovara
u 2024.godini

Članak 5.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 6.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 13. studenim 2023. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je prijava dostavljena na elektroničku poštu do 13. studenog 2023. godine do 15,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog natječaja.

Članak 7.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Zajednice sportskih udruga grada Vukovara za 2024. godinu namijenjenih za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu grada Vukovara
Tekst javnog poziva
Upute za prijavitelje
1.1. Obrazac prijave – Djelovanje sportskog kluba i sport osoba s invaliditetom
1.2. Obrazac prijave sportske manifestacije
1.3. Obrazac prijave programa
1.4. Obrazac prijave stručnog kadra
2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3. Popis priloga koji se prilažu prijavi
4. Obrazac za provjeru propisanih (formalnih) općih uvjeta
5.1. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – djelovanje
5.2. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – manifestacije
5.3. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – programi
5.3. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – stručni kadar
6.1. Nacrt ugovora – djelovanje
6.2. Nacrt ugovora – manifestacije
7.1. Izvještajni obrazac i Financijsko izvješće – djelovanje
7.2. Izvještajni obrazac i Financijsko izvješće – programi
7.3. Izvještajni obrazac i Financijsko izvješće – manifestacije
8. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: