II. Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 44. stavka 1. točke 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice objavljuje

II. JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Vukovara za 2023. godinu

Članak 1.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Detaljan plan). Zajednica športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan.

Članak 2.
Pisani prijedlozi za izradu Detaljnog plana moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/22 i 5/23):
a) Djelovanje sportskih udruga – klubova – 283.809,18 €

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog poziva za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 eura.
Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je detaljno opisan u Uputama za prijavitelja.

Članak 3.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 4.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno (neposrednom dostavom) ili elektroničkim putem, zaključno s 11. kolovozom 2023. godine. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,

s napomenom:

Program javnih potreba u sportu grada Vukovara
u 2023.godini – II

ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr

Članak 5.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Članak 6.
Prijave na Poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 11. kolovozom 2023. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 11. kolovoz 2023. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u Zajednicu najkasnije do 11. kolovoza 2023. godine te na elektroničku poštu do 11. kolovoza 2023. godine do 15,00 h.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

Članak 7.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: tajnik@zsugv.hr.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:
Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Zajednice športskih udruga grada Vukovara za 2023. godinu
Tekst javnog poziva
Upute za prijavitelje
1. Obrazac prijave – Djelovanje sportskog kluba i sport osoba s invaliditetom
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje
5. Nacrt ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2023. godinu
6. Izvještajni obrazac
7. Financijsko izvješće
8. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: