Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21) i članka 44. stavka 1. točke 11. Statuta Zajednice športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Zajednica), Izvršni odbor Zajednice objavljuje

JAVNI POZIV

za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu

Grada Vukovara za 2023. godinu

Članak 1.

Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. godinu (u daljnjem tekstu Detaljan plan). Zajednica sportskih udruga grada Vukovara  (u daljnjem tekstu: Zajednica) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan.

Članak 2.

Pisani prijedlozi za izradu Detaljnog plana moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 12/22):

a) Grad Vukovar domaćin velikih sportskih priredbi – 16.800,00 €
b) Sportske priredbe od značenja za Grad – 20.000,00 €
c) Vukovarska škola sporta – 16.000,00 €
d) Sportske škole – 4.000,00 €
e) Korištenje sportskih objekata – 17.000,00 €
f) Stručni rad – 60.000,00 €
g) Zdravstvena zaštita – 14.000,00 €
h) Djelovanje sportskih udruga – klubova – 185.000,00 €
i) Sportsko rekreacijske aktivnosti – 2.500,00 €
j) Sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju – 6.500,00 €
k) Sportski savezi – 23.500,00 €

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog poziva za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 365.300,00 eura.

Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je detaljno opisan u Uputama za prijavitelja.

Članak 3.

Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u  Uputama za prijavitelje.

Članak 4.

Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno (neposrednom dostavom) ili elektroničkim putem, zaključno s 14. studenim 2022. godine. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,

s napomenom:

Program javnih potreba u sportu grada Vukovara u 2023.godini

ili na e-mail: zsugv@zsugv.hr

Članak 5.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. 

Članak 6.

Prijave na Poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 14. studenim  2022. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 14. studeni 2022. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u Zajednicu najkasnije do 14. studenog 2022. godine te na elektroničku poštu do 14. studenog 2022. godine do 15,00 h.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

Članak 7.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti na telefon 099/536-1996 ili na e-mail: tajnik@zsugv.hr.

PREDSJEDNIK
Ivan Polhert

Privici:

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Zajednice športskih udruga grada Vukovara za 2023. godinu
Upute za prijavitelje
1.1. Obrazac prijave – Djelovanje sportskog kluba i sport osoba s invaliditetom
1.2. Obrazac prijave – Organizacija sportskih manifestacija
1.3. Obrazac prijave – Sportsko rekreativne aktivnosti
1.4. Obrazac prijave stručnog kadra
2. Popis priloga koji se prilažu prijavi
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
4. Obrazac izjave o partnerstvu
5. Obrazac za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta
6.1. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – djelovanje
6.2. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – rekreacija
6.3. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – manifestacije
6.4. Obrazac za provjeru posebnih uvjeta i za ocjenjivanje – stručni kadar
7.1. Nacrt ugovora – djelovanje
7.2. Nacrt ugovora – manifestacije
8.1. Izvještajni obrazac – djelovanje
8.2. Izvještajni obrazac – rekreacija
8.3. Izvještajni obrazac – manifestacije
9.1. Financijsko izvješće – djelovanje
9.2. Financijsko izvješće – rekreacija
9.3. Financijsko izvješće –manifestacije
10. Obrazac za stručno vrednovanje izvješća

Podijeli: