Javni poziv za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Zajednica sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za prikupljanje programa za izradu Programa javnih potreba u sportu
Grada Vukovara u 2021. godini

I.
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara u 2021. godini (u daljnjem tekstu Poziv). Zajednica športskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZŠUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno članku 76. Zakona o sportu:
1. djelovanje sportskih klubova
2. sport djece, učenika i studenata
3. sportsko – rekreacijske aktivnosti
4. sportske aktivnosti invalida i osoba s teškoćama u razvoju
5. Stručni rad, sportska postignuća i stipendije za vrhunske i perspektivne sportaše
6. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar
7. održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda. Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga te moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara i na stranicama Zajednice.

V.
Na temelju postojećih kriterija i pravilnika, ZŠUGV će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti u prijedlog Programa javnih potreba u sportu te isti dostaviti Upravnom odjelu za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Grada Vukovara.

VI.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom ili neposrednom dostavom, zaključno s 21. kolovozom 2019. godine. Ponude Programa predaju se na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,
ili
e-mail
zsug.vu@gmail.com

Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu sportskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: zsug.vu@gmail.com .

U Vukovaru, 14. srpnja 2020. godine
URBROJ: 114-07/20

Dokumenti

Podijeli: