JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Temeljem članka 48. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine” broj 26/15) i članka 51. Statuta Zajednice sportskih udruga grada Vukovara, Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu
Grada Vukovara za 2019. godinu

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Detaljnog plana raspodjele financijskih sredstava unutar programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu (u daljnjem tekstu Detaljan plan). Zajednica sportskih udruga grada Vukovara (u daljnjem tekstu: ZSUGV) objedinjuje i predlaže, a Grad Vukovar u propisanoj proceduri daje naknadnu suglasnost na Detaljan plan.

II.
Pisani prijedlozi za izradu Detaljnog plana moraju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. („Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj 10/18):
1. poticanje i promicanje sporta
2. Provođenje dijela tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži
3. sustav sportskih priprema i natjecanja
4. djelovanje sportskih udruga – klubova
5. sportska rekreacija i sportske aktivnosti osoba s invaliditetom
6. Sportski savezi
7. Gospodarenje, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje sportskih građevina značajnih za Grad Vukovar

Za sufinanciranje programa u okviru ovog Javnog poziva za programe i projekte sportskih udruga, u proračunu su planirana financijska sredstva u ukupnom iznosu od 3.868.000,00 kuna.
Najmanji i najveći iznos financijskih sredstava koji se može ugovoriti po pojedinom programu je detaljno opisan u Uputama za prijavitelja.

III.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

IV.
Ponude za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s 03. prosincem 2018. godine. Ponude Programa predaju se u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa ponuditelja, na adresu:

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA VUKOVARA,
Trg Dražena Petrovića 2,
32010 Vukovar,

s napomenom:

„NE OTVARAJ”
Program javnih potreba u sportu grada Vukovara
u 2019.godini

V.
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave na Poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 03. prosincom 2018. godine. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku, ako je na poštanskom žigu na prijavi naznačen najkasnije 03. prosinac 2018. godine ili ako je prijava dostavljena dostavom ili osobno u Zajednicu najkasnije do 03. prosinca 2018. godine.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva.

VII.
Sve udruge/osobe čiji programi budu prihvaćeni i uvršteni u Detaljni plan u 2019. godini o istome će biti obaviješteni pisanim putem te pozvani na izvršenje obveze zaključenja Ugovora.

VIII.
Za dodatne informacije obratiti se u Zajednicu sportskih udruga grada Vukovara (sportska dvorana) na telefon 032/421-866 ili na e-mail: zsug.vu@gmail.com .

URBROJ: 19-10/18
U Vukovaru, 02. studeni 2018.

PREDSJEDNIK
Ivan Polher

Privitak:
1. Upute za prijavitelje
2. Obrazac – Opći podaci o sportskom klubu
3. Obrazac – Prijava sportskog program
4. Obrazac – Održavanje i korištenje sportskog objekta
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi
6. Obrazac ugovora
7. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. Izvještajni obrazac
9. Obrazac PROR – POT

Podijeli: